Quyết định thành lập Quỹ thiện nguyện Hạnh Nhân

 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NHÂN PHÚ THÁI

Số:  ……/ QĐ/2018/NPT-HCNS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2018

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÂN PHÚ THÁI

 

  • Căn cứ Điều lệ Công ty được thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2016.
  • Căn cứ Quy chế hoạt động Công ty.
  • Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty, nay

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nội dung:

Thành lập “Quỹ thiện nguyện Hạnh Nhân”

– Tên gọi: “QUỸ HẠNH NHÂN”

– Ngày thành lập: 20/03/2018.

– Phạm vi hoạt động: Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

– Tư cách pháp nhân: Không có tư cách pháp nhân.

Điều 2.Tôn chỉ, nguyên tắc hoạt động:

–  Không vì lợi nhuận;

–  Tự nguyện, tự tạo quỹ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

–  Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ.

–  Hoạt động dựa theo quy tắc vì cộng đồng, đảm bảo tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý của Công ty.

–  Hoạt động mỗi năm ít nhất đươc 1 chương trình.

–  Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

Điều 3. Sáng lập viên thành lập Quỹ:

– Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÂN PHÚ THÁI

– Giấy ĐKKD số: 0401758224 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp ngày 21/04/2016.

– Địa chỉ trụ sở chính: 29 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng, Việt Nam.

– Người đại diện theo pháp luật: ông PHẠM HỮU TÂM – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.

– Là người đại diện cho Công ty Cổ phần Cơ Khí Nhân Phú Thái tham gia Quỹ thiện nguyện HẠNH NHÂN với tư cách sáng lập viên.

Điều 4. Hội đồng quản lý Quỹ:

– Ông Phạm Hữu Tâm                   Thành viên sáng lập quỹ.

– Bà Nguyễn Thị Nguyệt              Quyền chủ tịch Quỹ.

Điều 5. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ:

– Tổ chức hoạt động theo quy định được công nhận của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Nhân Phú Thái.

– Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

– Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn kinh phí của Quỹ.

– Hàng năm, quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với Hội đồng quản trị Công ty.

– Quỹ được quan hệ với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc cho các chương trình, đề án cụ thể của Quỹ theo quy định. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.

– Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai trên Website của Công ty.

– Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng phải báo cáo quyết toán cho từng chương trình, dự án.

Điều 6. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ:

– Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Quỹ và theo quy định của pháp luật.

– Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ, đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của Công ty để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

– Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.

– Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn cấp phải thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Điều 7. Nguồn thu:

Nguồn thu của Quỹ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quỹ không nhận những khoản tiền không rõ nguồn gốc. Các nguồn thu bao gồm:

– Thu từ đóng góp của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Nhân Phú Thái.

– Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

– Các khoản thu khác (nếu có).

Điều 8. Điều khoản thi hành:

-“Quỹ Hạnh Nhân” có hiệu lực và hoạt động kể từ ngày ký.

– Căn cứ các quy định của pháp luật về hoạt động từ thiện, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

GIÁM ĐỐC

Bình luận của bạn