Team Building 2018 Npt Group

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị NPT GROUP đảm bảo cho hệ thống các nguyên tắc và quy tắc công ty được định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

 Xem chi tiết

hdqt
ban co van

BAN CỐ VẤN

Ban cố vấn là nơi tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị trong quá trình tổ chức thực hiện vận hành Tổng công ty..

Xem chi tiết

BAN ĐIỀU HÀNH

Điều hành công ty thực thi các chiến lược và đạt được mục tiêu cuối cùng.

Xem chi tiết

Ban dieu hanh
Thuc thi chien luoc

PHÒNG BAN THỰC THI CHIẾN LƯỢC

Thực hiện các chiến lược của công ty và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Xem chi tiết